Vydělávejte


Etický kodex

Tento etický kodex vydala společnost BRIO czech s.r.o., IČ 24137731, se sídlem Sokolovská 3030/83, 586 01 Jihlava a zavázala se k jeho dodržování a implementaci při své podnikatelské činnosti (dále jako „společnost“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Hlavním cílem etického kodexu je jasně definovat principy a pravidla etického jednání všech partnerů společnosti, tj. řídících a jiných orgánů, kmenových zaměstnanců, obchodních zástupců, doporučitelů obchodních případů, tzv. tipařů, apod., a to mimo společnost i ve vztahu k sobě navzájem.
 2. Účelem etického kodexu je podporovat žádoucí standardy chování všech partnerů společnosti a kultivování vzájemných vztahů mezi nimi.
 3. Důsledným dodržováním etického kodexu chce společnost včetně všech svých partnerů přispět ke zlepšení renomé oboru poskytování finančních, úvěrových a realitních služeb.
 4. Stanovením vlastních etických zásad pro sebe a své partnery dáváme jasně najevo potenciálním klientům, že usilujeme o nejvyšší kritéria osobního a profesionálního jednání, které nám umožňuje zasloužit si jejich důvěru.
 5. Společnost při výkonu své podnikatelské činnosti nad rámec zákonných povinností dodržuje tento etický kodex a další kodexy, ke kterým se přihlásila.

II. Základní principy

 1. Partneři společnosti se zavazují dodržovat obecně platné právní předpisy, vnitřní předpisy společnosti a jsou povinni chovat se čestně a v souladu s morálními a kulturními obecně uznávanými principy.
 2. Partneři společnosti vykonávají svá oprávnění a plní své povinnosti čestně a svědomitě, kvalifikovaně, odpovědně, spravedlivě, s řádnou péčí a trpělivostí, v dobré víře a v nejlepším zájmu společnosti a jejích klientů.
 3. Partneři společnosti usilují o vytvoření a zachování dobrého jména společnosti, a to i mimo pracovní dobu.
 4. Společnost a její partneři odsuzují jakékoliv projevy diskriminace či sexuálního obtěžování.
 5. Společnost a její partneři přistupují ke všem třetím osobám stejně, bez rozdílu věku, bez upřednostňování založeného na osobních vztazích a bez jakýkoliv předsudků.
 6. Společnost nebude tolerovat nelegální, neetické nebo neprofesionální jednání, a to samé očekává i od svých partnerů.
 7. Nastane-li situace neshodná s jakýmkoliv ustanovením tohoto etického kodexu, partneři společnosti se vždy zachovají podle historicky hluboce zakořeněného zlatého pravidla: „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali Tobě.“.

 

III. Loajalita

 1. Partneři společnosti jsou loajální vůči společnosti, svým nadřízeným a kolegům. Loajalitu projevují respektováním zájmů společnosti, ochotou dodržovat závazky vůči společnosti, nadřízené osobě i kolegům.
 2. Případné problémy, připomínky a výhrady k činnosti nebo vedení společnosti, ostatním jejím partnerům sdělují partneři společnosti v rámci interní diskuze prostřednictvím oficiálních porad anebo kontaktů či kontaktních osob k tomu určených a nikoliv veřejně mimo společnost.
 3. V případě neshod či sporů partnerů společnosti se dotčené osoby zavazují bez zbytečného odkladu uspořádat mezi sebou konfrontační jednání za účasti třetí osoby k těmto účelům společností pověřené, a to buď osobně nebo pomocí elektronických komunikací (videohovorů, konferenčních telefonátů, apod.) a při tomto jednání odstranit vzniklé neshody či spory uzavřením kompromisní dohody.
 4. Každý partner společnosti má plné právo na podání upozornění (oznámení), tzv. whistleblowing, příslušným institucím/úřadům o nekalých praktikách společnosti či partnerů společnosti (nejen jde-li o trestný čin).
 5. Řídící a jiné orgány společnosti včetně kmenových zaměstnanců se zdrží všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy společnosti.
 6. Partneři společnosti samostatně nepodnikají s informacemi a výhodami, které získají v rámci spolupráce se společností. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti nevyužijí materiálního a informačního vybavení společnosti pro soukromé účely (např. softwarového vybavení, firemních dokumentů, apod.).

 

IV. Profesionalita a obchodní jednání

 1. Partneři společnosti jsou povinni se vyvarovat jednání, které vykazuje znaky psychického, fyzického či sexuálního obtěžování.
 2. Partneři společnosti si jsou vědomi své osobní odpovědnosti, a proto se ve vlastním zájmu pravidelně účastní školení, firemních porad a při své práci se řídí dostupnými metodickými návody.
 3. Partneři společnosti se zavazují při sjednávání schůzek, navazování kontaktů, prezentaci služeb a dalších obdobných činnostech sdělovat pravdivé informace, nezamlčovat důležité skutečnosti a nenabízet výhody, které nemohou garantovat.
 4. Partneři společnosti vycházejí z cílů, potřeb a možností klienta. Klientovi stávající smlouvy, nabídky a produkty, pokud jsou pro klienta vhodnější, automaticky neruší, nerozmlouvají a nepřevádí s výjimkou, když klient na tomto úkonu trvá. Vlastní nabídky (řešení) partneři společnosti klientovi vždy vysvětlí a předají je v písemné nebo elektronické formě, dle předchozí dohody.
 5. Partneři společnosti neposkytují klientům zvýhodnění za účelem sjednání obchodu na úkor své provize (odměny), která je spravedlivá a odpovídající odvedené kvalitní práci.
 6. Partneři společnosti přistupují ke všem klientům stejně a žádného nezvýhodňují oproti jiným.
 7. Partneři společnosti jako kvalifikovaní odborníci ctí zásady poctivé obchodní soutěže a nemají zapotřebí pomlouvat konkurenci.
 8. Partneři společnosti při jednání s klientem postupují dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dodržují povinnost identifikovat klienta.
 9. Partneři společnosti si uvědomují, že svým jednáním a vystupováním reprezentují důvěryhodnost a vážnost společnosti, a proto vždy jednají ohleduplně, taktně a při zachování maximální míry profesionality, k čemuž přispívají i svým zevnějškem.
 10. Společnost a její partneři při reklamní a marketingové činnosti uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, dodržují principy serióznosti reklamy, nezamlčují podstatné skutečnosti a nenabízí výhody, které nemohou garantovat.

 

V. Mlčenlivost

 1. Společnost a její partneři zachovávají důvěrnost klientských informací, informace poskytnuté klienty užívají výhradně k naplnění smluvního vztahu a předávají v rozsahu nezbytném třetím osobám za tímto účelem.
 2. Společnost i její partneři dodržují povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své činnosti dozvěděli, a to i po skončení vzájemné spolupráce.

 

VI. Zpracování klientských údajů

 1. Společnost a její partneři zpracovávají osobní údaje klienta v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 2. Společnost se souhlasem klientů využívá údaje klientů pouze pro vlastní reklamní a marketingové účely.
 3. Údajů našich klientů si vážíme jako údajů vlastních, a proto s nimi neobchodujeme a neposkytujeme je třetím osobám s výjimkou vzájemné výměny údajů mezi společnostmi, které společně vydaly tento etický kodex a obchodních partnerů při plnění smluvních povinností vůči klientům.

 

VII. Korupce a přijímání darů

 1. Přijímání darů v souvislosti se svojí obchodní činností je obecně zakázané a nevhodné. Výjimku tvoří situace, kdy klient výslovně trvá na obdarování. Peněžité dary jsou zakázané striktně, výjimka je povolena pouze u věcných darů v hodnotě do 1.000,- Kč. Vyžadovat jakékoliv dary je zakázané.
 2. Partneři společnosti nesmí při výkonu své obchodní činnosti přijímat jakákoliv jiná zvýhodnění a jakýkoliv jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů.
 3. Partneři společnosti se chovají tak, aby se při výkonu své činnosti nedostali do vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus).
 4. Korupční jednání nebo podezření na něj oznámí partneři společnosti svému nadřízenému nebo jim přidělené kontaktní osobě anebo přímo příslušným úřadům.

 

VIII. Ochrana životního prostředí

 1. Společnost a její partneři dbají na zachování zdravého, čistého a uklizeného pracovního prostředí, ale i prostředí obecně.
 2. Společnost a její partneři se snaží v maximální možné míře eliminovat vznik odpadu a vzniknuvší odpad řádně třídit.
 3. Společnost pravidelně investuje do moderních technologií za účelem zefektivnění firemních procesů a tím snížení zátěže na životní prostředí.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Každý může podat podnět nebo stížnost na činnost společnosti nebo jejích partnerů, a to prostřednictvím kontaktních údajů k tomuto účelu zřízených. Tyto údaje najdete vždy na webu společnosti www.brioczech.cz. Vaše podněty a stížnosti budou řešeny bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů.
 2. Všechny firemní směrnice a pravidla musí být v souladu se zásadami tohoto etického kodexu.
 3. Porušování ustanovení etického kodexu bude sankcionováno dle interních firemních pravidel a směrnic.
 4. Tento etický kodex bude revidován a doplňován minimálně jedenkrát ročně, a to na základě podnětů a stížností klientů, partnerů společnosti a případně dalších třetích osob, které nějaké podání v tomto směru učiní. Úpravy kodexu zpracuje vedením společnosti pověřená osoba a navrhované změny musí projít dvoutýdenním interním připomínkovým řízením, kterého se mohou účastnit partneři společnosti.
 5. Tento etický kodex je platný a účinný od 01.01.2021.

V Jihlavě dne 31.12.2020

Miluše Nováková, jednatelka společnosti