Vydělávejte

Právní ujednání

Podmínky používání webu

 1. Provozovatelem těchto internetových stránek je obchodní společnost BRIO czech s.r.o., IČ 24137731, se sídlem Masarykovo náměstí 1102/37, 586 01 Jihlava, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81111 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Webové stránky jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a mezinárodních úmluv. Jakékoliv neautorizované užití těchto stránek nebo jejich částí ve smyslu tohoto zákona je zakázáno a postihováno.
 3. Webové stránky využívají aplikace pro sledování návštěvnosti, cílení reklamy a efektivní administraci návštěvníků tzv. cookies, což je malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele při návštěvě webových stránek. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Pokud si nepřejete cookies používat, nastavte si tuto možnost ve svém internetovém prohlížeči v opačném případě vyjadřujete svůj souhlas s užitím cookies.
 4. Informace uvedené na těchto webových stránkách můžete ukládat a sdílet s výjimkou jejich pozměňování či zneužívání.
 5. Webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran; BRIO czech s.r.o. nenese odpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

Zásady aplikace cookies na webových stránkách brioczech.cz

 1. Obchodní společnost BRIO czech s.r.o., IČ 24137731, se sídlem Masarykovo náměstí 1102/37, 586 01 Jihlava, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81111 používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie (dále jen „cookies“). Cookies umožňují poskytnout informace přizpůsobené potřebám zákazníků a dále jejich efektivní administraci.
 2. Cookies shromažďují informace o zvyklostech návštěvníka webových stránek (dále jen „ návštěvník“) při vyhledávání, pomáhají vytvořit profil návštěvníka a jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na návštěvníka. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu návštěvníkovi a zefektivňují reklamní kampaně.
 3. Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač návštěvníka z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování návštěvníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě.
 4. Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku návštěvníka po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se návštěvník odpojí od internetu.
 5. Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné).
 6. Při práci s cookies budeme využívat tyto druhy cookies:
 • Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a případného procesu při nákupu v našem e-shopu.
 • Cookies s preferencí uživatelských údajů - ukládají dříve zadané údaje např. o údajích k přihlášení, preferencích atd.
 • Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics).
 • Cookies určené k personalizaci reklamy.

Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Určité části těchto webových stránek, např. webové formuláře, vyžadují pro své použití zadání osobních údajů. Odesláním těchto údajů návštěvník webových stránek jako subjekt osobních údajů (dále jen „subjekt“) uděluje dobrovolně obchodní společnosti BRIO czech s.r.o., IČ 24137731, se sídlem Masarykovo náměstí 1102/37, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81111, jako správci (dále jen „správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu údajů uvedených v příslušném formuláři za účelem poskytnutí služeb správce a zasílání obchodních sdělení (obchodních nabídek) správce s informacemi a nabídkami služeb správce.
 2. Subjekt dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím:
  • že správce může získané osobní údaje subjektu sdílet s dalšími obchodními partnery za účelem zasílání relevantních marketingových nabídek a za účelem splnění služeb, o které subjekt požádal,
  • že správce může dle svého uvážení ověřovat všechny získané osobní údaje subjektu,
  • že správce může při komunikaci se subjektem pořizovat audio-video záznamy a jiné záznamy komunikace a tyto uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv správce a subjektu,
  • že správce může ve smyslu § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a ve smyslu § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, použít uchovávané záznamy komunikace a další prostředky jako důkaz v důkazním řízení,
  • že správce může subjekt kontaktovat prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků (telefon, SMS, e-mail, atd.),
  • že správce může ověřovat bonitu a solventnost subjektu.
 3. Všechny souhlasy uděluje subjekt správci na dobu neurčitou nebo do jejich odvolání subjektem.
 4. Subjekt poskytnutím osobních údajů prohlašuje, že byl správcem poučen o:
  • právu na přístup k osobním údajům,
  • právu na opravu osobních údajů,
  • právu požadovat od správce vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo v rozporu se zákonem,
  • právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů,
  • právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Subjekt může jakýkoli souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@brioczech.cz nebo písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce.

Prohlášení k závaznosti informací

 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu pouze orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním BRIO czech s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání BRIO czech s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

E-mailová právní doložka

 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním společnosti BRIO czech s.r.o. ani žádné z osob s ní propojených, a to bez ohledu na obsah či označení tohoto e-mailu či připojených souborů; pokud kterákoli část tohoto e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání konkrétní osoby, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.
 2. Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen výhradně uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej včetně příloh vymažte. Společnost BRIO czech s.r.o. a odesílatel této zprávy nenesou odpovědnost za případné ztráty či škody plynoucí z přijetí nebo použití této zprávy nebo z chybných či neúplných informací plynoucích z datového přenosu. Za obsah zprávy a jejích příloh nese výlučnou odpovědnost odesílatel. Postoje nebo názory uvedené v tomto e-mailu náleží jeho autorovi a nemusí být nutně schváleny společností BRIO czech s.r.o. Společnost BRIO czech s.r.o. nelze činit odpovědnou za zneužití těchto informací.

Úplné poučení subjektu poskytujícího referenci

Úplné poučení subjektu poskytujícího osobní údaje dle ustanovení § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění (dále jen „ZoOOÚ“) včetně citace konkrétních ustanovení ZoOOÚ si můžete přečíst zde.